FXHASH

CHOUCHIAWEI

comes from Hualien

http://linktr.ee/chouchiawei